[1]
Nodira Mukhtarzhanovna Latipova , Abdullo Abduhamidovich Abdukhalilov , Viktoriya Sergeyevna Alekseeva 2020. IDLENESS: PROBLEM OR POSITION SURVIVAL: PROBLEMS AND FACTORS OF OVERCOMING THE DEPENDENT POSITION. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology. 17, 6 (Nov. 2020), 1908 - 1924.