[1]
Turaev Bakhodir Khatamovich, Turdibekov Khasan Ibragimovich, Atamurodov Ulugbek Nizomqulovich, Abdusaidova Shirin Yakubovna 2020. WAYS TO DEVELOP INFRASTRUCTURE OF TOURISM DESTINATIONS. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology. 17, 6 (Dec. 2020), 2359 - 2367.