[1]
Komilov Tolib Olimovich, Rusmanov Farhod Ismоilovich, Ashurov Bobirjon Nabijonovich, Umedov Sherali Khallokovich 2020. LANDSLIDE FORMATION ANALYSIS DURING WELL DRILLING. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology. 17, 6 (Dec. 2020), 3494 - 3499.