[1]
Ilxom Maxmudovich Zulfixarov , Akhlimirzaev Akhmadjon , Nishonov Tulanmirza Soyibjonovich , Urinov Bobirmirzo Omonovich , Iskandarov Davlatbek Xursanbekovich 2020. CLASSIFICATION OF LESSONS OF MATHEMATICS AND ASPECTS OF EFFECTIVE ORGANIZATION. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology. 17, 6 (Dec. 2020), 3500 - 3506.