[1]
Rossikhin, V.V. , Rossikhina, H.V. , Babichev, A.V. , Kyriy, V.V. , Bondarenko, I.M. and Latkovska, T.A. 2020. SPECIAL DEVELOPMENT FEATURES OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE MONETARY POLICY IN THE FRAMEWORKS OF FINANCIAL SYSTEMS MANAGEMENT. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology. 17, 3 (Nov. 2020), 1318-1332.