[1]
Elena V. Kharkovskaya , Natalya V. Posokhova , Nina V. Efremova , Nadezhda N. Kalashnikova, Elena S. Shtanko 2020. SOCIAL AND CULTURAL POTENTIAL OF SPIRITUAL EDUCATIONAL CENTERS IN SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUTH. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology. 17, 6 (Nov. 2020), 818 - 826.