(1)
Turaev Bakhodir Khatamovich, Turdibekov Khasan Ibragimovich, Atamurodov Ulugbek Nizomqulovich, Abdusaidova Shirin Yakubovna. WAYS TO DEVELOP INFRASTRUCTURE OF TOURISM DESTINATIONS. J Arch.Egyptol 2020, 17, 2359 - 2367.