(1)
Ilxom Maxmudovich Zulfixarov , Akhlimirzaev Akhmadjon , Nishonov Tulanmirza Soyibjonovich , Urinov Bobirmirzo Omonovich , Iskandarov Davlatbek Xursanbekovich. CLASSIFICATION OF LESSONS OF MATHEMATICS AND ASPECTS OF EFFECTIVE ORGANIZATION. J Arch.Egyptol 2020, 17, 3500 - 3506.