(1)
Galina Khotina, Stanislav Freilekhman, AyubjonVokhidov, Ekaterina Churakova. METHOD OF CREATING THE SURFACE OF THE BODY OF PRODUCTS. J Arch.Egyptol 2020, 17, 7497-7507.