(1)
Rossikhin, V. V. .; Rossikhina, H. V. .; Babichev, A. V. .; Kyriy, V. V. .; Bondarenko, I. M.; Latkovska, T. A. SPECIAL DEVELOPMENT FEATURES OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE MONETARY POLICY IN THE FRAMEWORKS OF FINANCIAL SYSTEMS MANAGEMENT. J Arch.Egyptol 2020, 17, 1318-1332.