(1)
Elena V. Kharkovskaya , Natalya V. Posokhova , Nina V. Efremova , Nadezhda N. Kalashnikova, Elena S. Shtanko. SOCIAL AND CULTURAL POTENTIAL OF SPIRITUAL EDUCATIONAL CENTERS IN SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUTH. J Arch.Egyptol 2020, 17, 818 - 826.