Elena V. Kharkovskaya , Natalya V. Posokhova , Nina V. Efremova , Nadezhda N. Kalashnikova, Elena S. Shtanko. (2020) 2020. “SOCIAL AND CULTURAL POTENTIAL OF SPIRITUAL EDUCATIONAL CENTERS IN SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUTH”. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology 17 (6):818 -26. http://mail.palarch.nl/index.php/jae/article/view/787.