[1]
Turaev Bakhodir Khatamovich, Turdibekov Khasan Ibragimovich, Atamurodov Ulugbek Nizomqulovich, Abdusaidova Shirin Yakubovna, “WAYS TO DEVELOP INFRASTRUCTURE OF TOURISM DESTINATIONS”, J Arch.Egyptol, vol. 17, no. 6, pp. 2359 - 2367, Dec. 2020.