[1]
Ilxom Maxmudovich Zulfixarov , Akhlimirzaev Akhmadjon , Nishonov Tulanmirza Soyibjonovich , Urinov Bobirmirzo Omonovich , Iskandarov Davlatbek Xursanbekovich, “CLASSIFICATION OF LESSONS OF MATHEMATICS AND ASPECTS OF EFFECTIVE ORGANIZATION”, J Arch.Egyptol, vol. 17, no. 6, pp. 3500 - 3506, Dec. 2020.