[1]
Chin-Cheng Yang , Yu-Sheng Lin , Jen-Jen Yang ,Shin-Han Wu , Chih-Wei Lin, “THE IMPACT OF URBAN IMAGERY, SPORT TOURISM AND PERCEIVED VALUE TO ROAD RUNNING PARTICIPANTS”, J Arch.Egyptol, vol. 17, no. 6, pp. 6827 - 6840, Dec. 2020.