[1]
V. V. . Rossikhin, H. V. . Rossikhina, A. V. . Babichev, V. V. . Kyriy, I. M. Bondarenko, and T. A. Latkovska, “SPECIAL DEVELOPMENT FEATURES OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE MONETARY POLICY IN THE FRAMEWORKS OF FINANCIAL SYSTEMS MANAGEMENT”, J Arch.Egyptol, vol. 17, no. 3, pp. 1318-1332, Nov. 2020.