[1]
Elena V. Kharkovskaya , Natalya V. Posokhova , Nina V. Efremova , Nadezhda N. Kalashnikova, Elena S. Shtanko, “SOCIAL AND CULTURAL POTENTIAL OF SPIRITUAL EDUCATIONAL CENTERS IN SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUTH”, J Arch.Egyptol, vol. 17, no. 6, pp. 818 - 826, Nov. 2020.