Elena V. Kharkovskaya , Natalya V. Posokhova , Nina V. Efremova , Nadezhda N. Kalashnikova, Elena S. Shtanko. “SOCIAL AND CULTURAL POTENTIAL OF SPIRITUAL EDUCATIONAL CENTERS IN SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUTH”. 2020. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, vol. 17, no. 6, Nov. 2020, pp. 818 -26, http://mail.palarch.nl/index.php/jae/article/view/787.