1.
Elena V. Kharkovskaya , Natalya V. Posokhova , Nina V. Efremova , Nadezhda N. Kalashnikova, Elena S. Shtanko. SOCIAL AND CULTURAL POTENTIAL OF SPIRITUAL EDUCATIONAL CENTERS IN SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUTH. J Arch.Egyptol [Internet]. 2020Nov.30 [cited 2024May23];17(6):818 - 826. Available from: http://mail.palarch.nl/index.php/jae/article/view/787